Edaz folder 2Axira maakt unieke, bovenregionale samenwerking binnen de zorgketen mogelijk. De Regionale Ambulance Voorzieningen die zijn aangesloten bij Axira werken nu met het Elektronisch Dossier AmbulanceZorg (EDAZ). Maar liefst 120 ambulances zijn uitgerust met EDAZ en kunnen bovenregionaal communiceren met de ziekenhuizen via een landelijke server. Axira heeft met EDAZ de primeur en voldoet als eerste aan de landelijke standaarden voor digitale gegevensuitwisseling. De Axira-partners zetten hiermee de trend voor optimale, bovenregionale informatie-uitwisseling met ketenpartners in de zorgketen, waarbij de Regionale Ambulance Voorzieining een cruciale schakel vormen.

EDAZ


Elektronisch rittenformulier
Axira streeft enerzijds met EDAZ naar een betere informatie uitwisseling. Daarmee verbetert de ketenbrede zorgkwaliteit voor de patiënt. Anderzijds verbetert EDAZ de efficiëntie van de werkprocessen en vermindert de kans op fouten. De Meldkamer Ambulancezorg stuurt de gegevens digitaal naar EDAZ. De ambulanceverpleegkundige vult de gegevens van de patiënt aan op de laptop. Voorheen registreerde de ambulanceverpleegkundige eerst op papier, waarna de gegevens op een later tijdstip digitaal werden verwerkt. Met EDAZ worden de gegevens eenmalig ingevoerd. Dit voorkomt fouten en levert tevens tijdswinst op ten opzichte van het overnemen van de gegevens vanaf het papieren formulier.

'Minder fouten en efficiënt'

Digitale vooraankondigingedaz folder 3
Maar EDAZ is meer dan alleen een elektronisch ritformulier. De ambulanceverpleegkundige kan de gegevens van de patiënt eenvoudig doorsturen naar de betreffende afdeling van het ziekenhuis waar de ambulance de patient naar toe vervoert. Het ziekenhuis kan zich zo beter voorbereiden op de komst van de patient. Deze 'vooraankondiging' is mogelijk bij alle ziekenhuizen binnen de Axira regio's. EDAZ maakt daarbij gebruik van de landelijke server digitale vooraankondiging (LSDV). Met EDAZ voldoen de Axira-partners als eerste Regionale Ambulance Voorzieningen in Nederland aan de recent vastgestelde landelijke standaarden voor de digitale gegevensuitwisseling tussen ketenpartners.

'Axira voldoet als eerste aan recent vastgestelde landelijke standaarden'

Integratie in bedrijfsprocessen
EDAZ is geïntegreerd in de bedrijfsprocessen van de betreffende Regionale Ambulance Voorzieningen zoals financiële en personele systemen maar ook in systemen voor facturering en urenregistratie. Bovendien is EDAZ onder meer gekoppeld aan de systemen voor feedback en ritnabespreking ter verbetering van de deskundigheid van de medewerkers.

Koppeling met ziekenhuissystemenedaz folder een
Omdat EDAZ gebruik maakt van de LSDV zijn ziekenhuizen eenvoudig en tegen geringe kosten in staat gebruik te maken van de digitale vooraankondiging. De betreffende afdelingen dienen ter beschikking over een standaard computer met internetverbinding. Via een webapplicatie worden de gegevens van de patiënt uitgelezen. De meeste ziekenhuizen binnen de Axira regio's gaan verder door een rechtstreekse koppeling te maken tussen de LSDV en het ziekenhuisinformatiesysteem, zodat de informatie rechtstreeks in hun eigen systemen wordt verwerkt. De patiëntgegevens zijn daarmee compleet. Bovendien maakt het de verplichte landelijke traumaregistratie eenvoudiger.

'Rechtstreekse koppeling met ziekenhuisinformatiesysteem mogelijk'

Doorontwikkeling
Als toekomstgericht samenwerkingsverband volgt Axira de laatste technische ontwikkelingen op de voet. De ontwikkeling van EDAZ gaat dan ook onverminderd door. Zo verkent Axira de mogelijkheden van een spraakgestuurde versie, zodat de ambulanceverpleegkundige zijn of haar handen vrij heeft voor de patiënt. Daarnaast streeft Axira naar verdere informatie-uitwisseling met andere ketenpartners, zoals huisartsen en GGZ-instellingen. Axira stelt EDAZ bovendien beschikbaar voor Regionale Ambulance Voorzieningen buiten het samenwerkingsverband. Zo streeft Axira naar landelijke en zelfs internationale samenwerking.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over EDAZ? Neem dan vrijblijvend contact op met Arjan Hanekamp, Axira projectleider EDAZ, via telefoonnummer 038-4684506 of mail naar a.hanekamp@ravijsselland.nl.