Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het
mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of
fouten kunnen bevatten. Hoewel UMCG Ambulancezorg zijn best doet om alle
informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan
het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere
beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.
UMCG Ambulancezorg ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke
andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UMCG Ambulancezorg.

UMCG Ambulancezorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt
onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk
beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele
eigendomsrechten van derden.
UMCG Ambulancezorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe
of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden
aangeboden- informatie op deze website. UMCG Ambulancezorg behoudt
zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen
en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste
informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere
derden of de Algemene Voorwaarden van UMCG Ambulancezorg.

UMCG Ambulancezorg does not accept any liability, written or implied, for
content of third parties being offered for information on this website. This covers, yet
not exclusively, infringement of copyrights, protected work(s) or otherwise acting in
countenance with intellectual property rights of third parties.
UMCG Ambulancezorg does not accept any liability, written or implied, for
direct or indirect damages that occur due to content of this website, including content
of third parties being offered for information there.

UMCG Ambulancezorg reserves the right to adjust, alter or delete content of third parties offered on its
website if the content offered by third parties or already published information is
against the law, the stake of other internet users, other third parties or the general
Agreements of UMCG Ambulancezorg .
 

 

Axira